Gaat het om wie je kent, of om wie je bent?

[Datablog]

Een online petitie starten is simpel. Zorgen dat je een gewenste uitkomst krijgt met de online petitie is een stuk moeilijker. Om dit (gedeeltelijk) te achterhalen, deed Sarah Kamphuis onderzoek naar de invloed van sociaal kapitaal op het succes van online petities.

Door: Sarah Kamphuis

Sociaal kapitaal
Sociaal kapitaal houdt in dat de mensen in jouw sociale netwerk je kunnen helpen met het verschaffen van kennis, tijd, sociale connecties of geld. Neem als voorbeeld het zoeken naar een nieuwe baan. Op het moment dat jij veel mensen in veel verschillende bedrijven in jouw bedrijfstak kent, is de kans groter dat je via deze mensen een nieuwe baan vindt. Deze assumptie staat centraal binnen sociaal kapitaal: het gaat erom wie jij kent, je sociale relaties. Deze sociale relaties kunnen zich manifesteren als privé (vrienden, kennissen) of professioneel (collega’s, zakenrelaties).

Volgens sociaal-wetenschappelijke literatuur leidt een hoge mate van sociaal kapitaal tot een verhoogde kans op het slagen van sociale handelingen, zoals het opzetten, verspreiden en indienen van een online petitie. Om deze reden heb ik onderzocht in welke mate privé sociale relaties, in de vorm van informeel sociaal kapitaal en professionele sociale relaties in de vorm van formeel sociaal kapitaal van de online petitionaris een invloed hebben op de uitkomst van de online petitie.

Om informeel en formeel sociaal kapitaal te meten, is respectievelijk gebruik gemaakt van de Twitter- en LinkedInaccounts van online petitionarissen die een online petitie zijn gestart in 2016. Voor het meten van informeel sociaal kapitaal zijn de tweedegraads (dus volgers en de volgers van de volgers) volgersnetwerken van de online petitionaris meegenomen. Formeel kapitaal bestaat uit de mate van invloed en prestige van het werk van de online petitionaris, het aantal connecties op LinkedIn en de ervaring met vrijwilligerswerk van de online petitionaris.

Meten is weten
Om te onderzoeken in welke mate informeel en formeel sociaal kapitaal een invloed hebben op de uitkomsten van de online petitie, is een analyse gedraaid. Hieruit blijkt dat de kans op een positieve reactie van de gemeente op de online petitie met 75% stijgt, op het moment dat een hoger aantal handtekeningen is verzameld. Echter, meest opvallend is dat de kans op een positieve reactie van gemeenten op de online petitie daalt met 73% op het moment dat de online petitionaris een hoge mate van formeel sociaal kapitaal heeft. Dit impliceert dat de advocaat met 500+ LinkedIn connecties, die vrijwilligerswerk heeft gedaan bij zijn lokale vereniging een lagere kans heeft op een succesvolle petitie dan de vrachtwagenchauffeur met 20 connecties op LinkedIn.

 

Hoe kan dit?
Hoe dit kan is nog een vraagteken. Wellicht hebben laaggeschoolde online petitionarissen meer kennissen en vrienden die de petitie ondertekenen, echter is dit effect voor informeel sociaal kapitaal niet gevonden. Ook kan het zo zijn dat de tijd die men in de petitie steekt een verklaring kan geven. Een andere verklaring kan zijn dat de advocaat helemaal geen petitie nodig heeft om verandering in de gemeente te realiseren. Kortom: dit opmerkelijke resultaat vraagt om nader onderzoek!

De volledige thesis: http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2620920_0.pdf

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >