Zijn petities succesvoller als ze mediaframes volgen?

[Datablog]

In dit artikel vertelt Remco Harmsen over zijn onderzoek naar de vraag of petities die tekstueel aansluiten bij dominante mediaframes, meer succes kennen.

Door: Remco Harmsen

Nieuwsmedia zijn machtig. Zelfs in deze tijd waar krant en tv verstoten lijken te zijn door Facebook en Snapchat is de invloed van de traditionele media nog steeds groot. Er zijn meerdere concepten die deze macht aantonen. Dit onderzoek richt zich op mediaframes: het op een bepaalde manier presenteren van een gebeurtenis. Het gaat er hier dus niet om dat de media bepaalt wát er wordt behandeld, maar op welke manier. Mediaframes beïnvloeden hoe men over een onderwerp denkt. Dit geldt ook voor asielzoekers, vooral omdat de meeste mensen voor hun informatie hierover afhankelijk zijn van nieuwsmedia. In nieuwsmedia komen doorgaans meerdere frames voor waarvan er één dominant is. Deze beïnvloedt vaak de publieke opinie.

Analyse mediaframes
De mediaframes zijn achterhaald door het analyseren van ruim 24 duizend krantenberichten over asielzoekers tijdens de Europese vluchtelingencrisis (januari 2013 – december 2017). Voor de visualisatie is de verdeling per maand hieronder weergegeven, evenals het aantal petities.

Deze krantenberichten zijn geanalyseerd aan de hand van het Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling algoritme welke de documenten analyseert op woordfrequentie en clusteren van woorden. Het grote voordeel van deze geautomatiseerde methode is de objectiviteit: de analyse kan inhoudelijk niet gestuurd worden door handmatige codering waar de documenten over gaan. Het resultaat is een lijst van topics die samenvatten waar de documenten over gaan.

Tijdgebonden
De analyse onthulde onder andere dat tijdens de periode van de aanslagen in Parijs en de aanrandingen in Keulen de nadruk vooral lag op onveiligheid als er werd gesproken over asielzoekers. Andere perioden lag de nadruk vooral op de vluchteling als slachtoffer. Interessant is alleen al het onderscheid dat wordt gemaakt tussen “vluchteling” en “asielzoeker” waarbij die laatste vooral als last wordt gezien. Onderstaande figuur geeft weer wanneer welk frame in welke periode dominant was in de kranten.

Relatie met succes van petities?
Wat nu als een petitionaris zo’n machtig mediaframe in een petitietekst gebruikt? Voor deze centrale vraag zijn 61 petitieteksten geanalyseerd op procentuele overeenkomst met het dominante mediaframe. Vervolgens zijn aan de hand van regressie analyses de relaties berekend tussen de procentuele overeenkomst met het dominante mediaframe en het succes van de petitie. Deze relatie bleek niet significant: een petitionaris heeft geen invloed op de uitkomst van de petitie met framegebruik. Overigens bleek er wel een zwak significant effect van het gebruik van een mediaframe op de hoeveelheid media-aandacht die de petitie kreeg. Dit is gunstig, want de hoeveelheid media-aandacht voor de petitie had een significant effect op het succes van de petitie.

Conclusie
De petitionaris heeft met het gebruik van een mediaframe geen directe invloed op het resultaat van de petitie. Wel levert het in sommige gevallen meer media-aandacht op, wat wel een significante invloed heeft op de slagingskans.

Mailen naar Remco kan via remco.harmsen@live.nl

 

 

 

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >