Een groot en decentraal online netwerk maakt petities kansrijker

[Datablog]

Door Olav Blom

In mijn Master Thesis traject heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van online netwerk structuren op het slagen van een online petitie. Petitie zijn ‘geslaagd’ wanneer het verzoek van de petitie in lijn is met de ontvangen reactie van de organisatie aan wie de petitie was gericht. In het onderzoek is uitsluitend gekeken naar online petities die op Petities.nl geplaatst zijn en welke gericht zijn aan Nederlandse gemeentes in 2016 en 2017.

Tweets per petitie
Om online netwerk structuren te kunnen bereken, verzamelden we apart voor elke online petitie gericht aan gemeenten in 2016 en 2017 alle tweets waarin de URL naar de petitie-pagina voorkwam. Tezamen vormden ze het netwerk van de desbetreffende petitie. Twitteraars die deze tweets plaatsten, beschouwden we als lid van het online netwerk omdat zij door hun tweets anderen in staat stellen om de petitie te tekenen.

Netwerkstatistieken
De gebruikte online netwerk structuren zijn: netwerk dichtheid, netwerk centraliteit, en de lokale en globale centraliteit van de petitionaris. De netwerk dichtheid geeft de onderlinge samenhang van het netwerk weer. De netwerk centralilteit laat zien in welke mate het netwerk een beperkt aantal centrale actoren kent. De lokale en globale centraliteit van de petitionaris laat zien hoe centraal de petitionaris binnen dit netwerk is. Het ophalen van de netwerken en het berekenen van de netwerkstructuur per petitie is gedaan in Python.

Gecentraliseerde Twitter-netwerken zijn minder succesvol
Uit de resultaten bleek dat alleen de netwerk centralisatie een significant effect had op het slagen van een online petitie. Dit effect was negatief hetgeen betekent dat een online petitie met een echt gecentraliseerd online Twitter netwerk minder kans heeft op slagen dan een online petitie die een minder gecentraliseerd netwerk heeft. Een verklaring hiervoor kan zijn dat een minder gecentraliseerd netwerk een betere representatie geeft van de bevolking. Een petitionaris doet er daarom goed aan om iedereen binnen het netwerk actief zijn of haar connecties aanspoort.

Grote twitter-netwerken zijn meer succesvol
Ook de meegenomen controle variabele ‘netwerkgrootte’ had een significant effect op het slagen van een online petitie. Dit effect bleek positief te zijn. Dit betekent dat een online netwerk met een groter online Twitter netwerk een grotere kans op slagen heeft dan een online petitie met een kleiner online netwerk.

Advies
De twee hierboven beschreven bevindingen vormt de basis voor het volgende advies aan toekomstige online petitionarissen: om ervoor te zorgen dat de kans van slagen van de petitie zo groot mogelijk is, is het van belang om een groot en decentraal online Twitter netwerk rondom de petitie te stimuleren.

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >