Welke data hebben we?

[Datablog]

Om een antwoord te vinden op de centrale vraag van de data-challenge Versterk de Petitie hebben we een aantal onderscheidende rijke datasets nodig. En die gaan we ook bieden. Datasets die, al dan niet gecombineerd, zullen functioneren als grondstof voor vernieuwende en inzichtgevende analyses en visualisaties. Vooraf formuleren we een aantal probleemstellingen waar de deelnemers mee aan de slag kunnen gaan, maar er is uiteraard ook ruimte voor een geheel andere invulling die mogelijk voortkomen uit de data die we ter beschikking stellen. Hieronder alvast een doorkijkje naar de datasets die we op het oog hebben. In nieuwe blogs werken we die de komende tijd verder uit.

1. Netwerkdata over petities, petionarissen en ondertekenaars (petities.nl)
Het grootste petities platform in Nederland beschikt over een historische database met gegevens over alle petities, de geadresseerde organisaties of personen en de ondertekenaars van de petities gedurende de afgelopen 10 jaar. We bereiden een dataset voor met geanonimiseerde gegevens over petities gericht aan overheden. Deze worden t.z.t. beschikbaar gesteld via deze website.

In samenwerking met de stichting Petities.nl bieden we twee exports van de database. De eerste is een export met allerlei geanonimiseerde informatie over alle petities, petitionarissen en ondertekenaars. De tweede export omvat gegevens over de relatie tussen ondertekenaars en petities. Beide exports dekken een periode van ongeveer 10 jaar.

2. Netwerkdata op basis van social media interacties
Inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn over allerlei maatschappelijke vraagstukken met elkaar in gesprek via talloze nieuwssites, blogs, fora en sociale mediaplatforms. Ze delen berichten van anderen, reageren inhoudelijk, en/of verwijzen actief naar anderen. Uiteraard verspreiden online petities zich vaak via allerlei online platforms.

Al die online interacties worden door partijen als Coosto dagelijks geïndexeerd en maken deze op allerlei manieren doorzoekbaar (op zoektermen, auteurs, platforms, site, periode, of sentiment). Ook bieden ze de mogelijkheid om selecties te exporteren voor secundaire analyses. Coosto stelt gedurende de dag 4 accounts beschikbaar waarmee kan worden ingelogd op Coosto. Daarmee krijg je toegang tot  het complete archief van Coosto (ongeveer 10 jaar).

Lees meer hierover in het uitgebreidere data-blog.

3. Kranten
Kranten bieden veel informatie over allerlei actualiteiten en achtergronden, waaronder ook petities. Dat geldt zeker voor de landelijke petities, maar ook lokale petities krijgen om verschillende reden aandacht in landelijke kranten. De content van kranten reflecteert de belangrijkste politieke, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen, de professionele discussie daaromheen alsook het maatschappelijke sentiment. Het businessmodel impliceert dat zij slechts een deel van de content verspreiden via hun website en sociale media kanalen.

Via de Amsterdam Content Analysis Toolkit (AmCAT) is het volledige archief van landelijke Nederlandse kranten op inhoud te doorzoeken en op uiteenlopende manieren te analyseren. AmCAT is online te raadplegen door een account aan te maken op http://www.amcat.nl

4. Open raadsinformatie
Steeds meer gemeenten publiceren raadsstukken als open data en zijn daardoor met steekwoorden goed doorzoekbaar. Petities die worden aangeboden aan gemeenten worden behandeld tijdens raadsvergaderingen. Verslagen daarvan kunnen meer zicht geven op hoe gemeenteraden omgaan met petities.

Steeds meer raadsinformatie van gemeenten is als open data beschikbaar via http://zoek.openraadsinformatie.nl/. Deze site biedt een zoekmachine alsook een API.

5. Ontvankelijkheid van gemeenten
De manier waarop gemeenten omgaan met signalen uit de samenleving (waaronder petities) bepaalt deels de doorwerking die deze signalen kunnen krijgen op het beleid. Er zijn diverse bronnen die iets zeggen over de manier waarop overheden het contact met de samenleving invullen.

Zo heeft de VNG een monitor ‘digitale bereikbaarheid’ en doet ze onderzoek naar de nieuwe collegeakkoorden (beschikbaar in september 2018). David Kok doet al meerdere jaren onderzoek naar het sociale media gebruik van gemeenten en ontsluit de gegevens over het gemeentelijk gebruik van Twitter en Facebook via een kaart. Tot slot is er een recent particulier initiatief dat mysteryguest-onderzoek naar digitale bereikbaarheid van gemeenten.

6. Sociaal-demografische gegevens over inwoners
Sommige inwoners zijn meer geneigd zich hard te maken of in te zetten voor een maatschappelijk initiatief. Sociaal-demografische kenmerken van inwoners spelen daarin een belangrijke rol.

Een groot aantal datasets met sociaal-demografische kenmerken van inwoners op gemeentelijk en/of wijk/buurtniveau wordt ontsloten via het VNG dataportal Waar Staat Je Gemeente. Lees meer hierover in ons uitgebreidere data-blog.

 

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >